Elite Four

+
Elite Four Aaron
Elite Four Aaron
DustoxLv. 53
HeracrossLv. 54
VespiquenLv. 54
BeautiflyLv. 53
DrapionLv. 57
+
Elite Four Bertha
Elite Four Bertha
QuagsireLv. 55
HippowdonLv. 59
SudowoodoLv. 57
WhiscashLv. 55
GolemLv. 56
+
Elite Four Flint
Elite Four Flint
RapidashLv. 58
InfernapeLv. 61
SteelixLv. 57
LopunnyLv. 57
DrifblimLv. 58
+
Elite Four Lucian
Elite Four Lucian
Mr. MimeLv. 59
GirafarigLv. 59
MedichamLv. 60
AlakazamLv. 60
BronzongLv. 63
+
Champion Cynthia
Champion Cynthia
SpiritombLv. 61
GarchompLv. 66
GastrodonLv. 60
MiloticLv. 63
RoseradeLv. 60
LucarioLv. 63